St Stephen Hospital to Sanjay Gandhi Transport Nagar DTC Travel Route Delhi

From
To
Search Route
Return Route

DTC Travel Route from St Stephen Hospital to Sanjay Gandhi Transport Nagar

Travel Option - 1

 • St Stephen Hospital
 • Ice Factory (Roshanara Road)
 • Roshnara Road
 • Roshnara Bagh
 • Clock Tower
 • BIRLA MILL
 • Shakti Nagar
 • Roop Nagar (GT Road)
 • Gur Mandi
 • Rana Pratap Bagh
 • Gurudwara Nanak Pyau
 • State Bank Colony
 • Harmilap Mission
 • Telephone Exchange
 • Gujranwala Town
 • Bara Bagh
 • Azadpur Terminal
 • Sabji Mandi Azadpur
 • Adarsh Nagar / Bharola Village
 • Adarsh Nagar / Bharola Village
 • Jahangir Puri Metro Station
 • Jahangir Puri Metro Station
 • GTK Depot
 • Mukarba Chowk
 • Sanjay Gandhi Transport Nagar

Travel Option - 2

 • St Stephen Hospital
 • Ice Factory (Roshanara Road)
 • Clock Tower
 • Shakti Nagar
 • Rana Pratap Bagh
 • Harmilap Mission
 • Bara Bagh
 • Adarsh Nagar / Bharola Village
 • Jahangir Puri Metro Station
 • Sanjay Gandhi Transport Nagar

Travel Option - 3

 • St Stephen Hospital
 • Ice Factory (Rani Jhansi Road)
 • Gur Mandi
 • State Bank Colony
 • Bara Bagh
 • Adarsh Nagar / Bharola Village
 • Jahangir Puri Metro Station
 • Sanjay Gandhi Transport Nagar
For Delhi Metro Information - Visit Rapid Metro Rail